På Stockholms universitet finns samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Ta gärna kontakt tidigt, helst direkt du kommit in på en kurs eller ett program så att du kan få hjälp med att komma fram till vilket stöd som passar dig.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du ta kontakt med en samordnare på högskolan eller universitetet du vill studera vid. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel eller dyslexi. Stödet utformas alltid individuellt utifrån dina behov. Exempel på stöd är programvaror, anteckningshjälp eller anpassade examinationer.

Tenta för studenter med behov av särskilt stöd

Har du behov av särskilt stöd vid tenta? Anmäl dig via anmälningsblanketten senast 10 dagar innan tentan.

Anmälningsblankett för behov av särskilt tentamensstöd

Studenter som av särskilda skäl inte kan tentera på vanligt sätt kan få tentera i enskild lokal, vid behov få längre tentatid och kan även få övriga former av stöd, såsom t. ex en tentavakt som läser upp tentafrågorna.

Intyg

Behovet skall vara styrkt med intyg från samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Läs mer om intyget.

Kopia på intyget skall lämnas innan första tentatillfället till Carl Olof Cunelius, kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning på företagsekonomiska institutionen.

Inför tenta

Inför varje tenta är du som student, med behov av särskilt stöd, själv ansvarig för att:

I god tid boka ett av resursrummen på plan 2 i A-huset, Frescati, före tentamen. Läs mer om resursrum.

Senast 10 dagar före tentamen ska du via webbenkäten anmäla dig till särskilt tentastöd.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning