AES doktorander

Desirée Ödén är doktorand med intresse för hur prestationer styrs, mäts och följs upp i organisationer. Hon är särskilt intresserad av hur styrprocesser och mätetal uppfattas av medarbetarna och hur det på olika sätt kan påverka deras arbete. Analysen kommer att visa hur medarbetarnas prestationsmätningsprocesser kan se ut i förhållande till den mer traditionella styrningen där indikatorer vanligen utarbetas på lednings- eller chefsnivå.

Kim Eriksson ser att det har blivit vanligare i såväl offentliga som privata organisationer att styra med många olika styrformer. Kim vill förstå hur olika styrformer hanteras, formas och omformas på olika organisatoriska nivåer. Komplexiteten i verksamhetsstyrningen utgör ett huvudintresse i Kims avhandlingsarbete. Dels som ett ingångsvärde i att styra och organisera verksamhetsstyrning, dels som en effekt av tillämpningen av olika styrformer. En huvudfråga är därför: hur hanteras komplexiteten i verksamhetsstyrningen och vad ger det för effekter?

Arbetsförmedlingens förnyelseresa

Arbetsförmedlingen har, som många andra offentliga organisationer, kritiserats för att vara ineffektiv och kostnadsslukande. För att komma tillrätta med problemen har Arbetsförmedlingen initierat ett omfattande förnyelsearbete som kommer att pågå fram till 2021. En forskargrupp vid AES följer Arbetsförmedlingens förnyelsearbete.

Forskare: Mikael Holmgren Caicedo, Linda Höglund, Sarah-Maya Jackson, Desirée Ödén och Maria Mårtensson

Styrning i rollen som samhällsutvecklare

Varje myndighet har sina kärnuppgifter, men syftet med verksamheten är ofta att bidra till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Trafikverket har initierat en förstudie och ett treårigt forskningsprojekt som handlar om hur styrningen kan fungera för att många olika aktörer tillsammans kan uppnå politiska mål med krav på kvalitativa effekter.

Forskare: Pontus Hedlin, Eva Lindell, Hans Rämö och Eva Wittbom

Forskningsrapporter: 
Att fånga det svårmätbara (983 Kb)
Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en inledande studie inom Trafikverket (7119 Kb)

Granskning och oberoende

Oberoende granskning anses vara en viktig del av ett samhälle som kännetecknas av transparens och effektivitet och en central idé i detta sammanhang är att granskning bara blir trovärdig om den är oberoende från den som granskas och från politiska eller kommersiella intressen. Oberoendeidealet är dock svårt att efterleva i praktiken och på senare år har oberoendets starka status i granskningssammanhang börjat ifrågasättas.

Detta forskningsprojekt syftar till att skapa ny förståelse för vilken betydelse oberoendeidealet kan ha för både granskare och granskningsobjekt, vilka konsekvenser oberoendet får för granskningsprocessen och vad som krävs för att granskande aktörer ska anses vara oberoende.

Forskare: Fredrik Svärdsten och Kristina Tamm Hallström

Strategier och strategigenomförande inom statliga myndigheter

Vi har studerat Trafikverkets arbete med strategiformulering, implementering och uppföljning i verksamhetsstyrningen i syfte att ge teoretiska verktyg för att kunna utveckla en styrning där vertikala och horisontella styrprocesser kan samverka i en modern myndighet.

Forskare: Kim Eriksson, Mikael Holmgren Caicedo, Linda Höglund, Maria Mårtensson, Andreas Sundström, Fredrik Svärdsten och Niklas Wällstedt

Forskningsrapporter:
Strategier och strategigenomförande - en förstudie inom Trafikverket (2201 Kb)
Strategier och strategigenomförande - en fallstudie inom Trafikverket (1059 Kb)
Spänningar i styrningen: En strategisk angelägenhet (1546 Kb)
Intresserande samverkan: Från samsyn till framsyn (987 Kb)

Resultatagendan i utvecklingssamarbetet

I avhandlingen Matrixing Aid: The Rise and Fall of Results Initiatives in Swedish Development Aid behandlas frågor om hur den så kallade resultatagendan – ökade krav på mätningar och att påvisa resultat – implementeras hos Sida och vad den får för konsekvenser i genomförandet av utvecklingssamarbetet. Länka till Janets avhandling i titeln

Forskare: Janet Vähämäki

Styrning och dess konsekvenser för verksamheten

Hur, var och varför uppstår spänningar mellan olika styrmodeller i Försäkringskassan? Vilka konsekvenser får dessa spänningar för såväl styrningens förmåga att bidra till att uppfylla verksamhetens mål och visioner, som konsekvenser för medarbetare?

Forskare: Maria Mårtensson och Mikael Holmgren Caceido tillsammans med Kristina Tamm Hallström och Mimmi Diamant

Forskningsrapporter:
Identifiering av parallella styrmodeller och deras olikheter – en studie av styrningens komplexitet (1283 Kb)
Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning
När handläggaren blev teammedlem

Intressentkategoriers dolda styrning: studier av implementeringen av managementstandarder

Transparens, mätbarhet och ansvarstagande är ledord för de allra flesta organisationer idag. Den pågående CSR-trenden och den stora mängd managementstandarder för 'stakeholder engagement' innebär att miljö- och människorättsorganisationers perspektiv inkluderas i styrningen av organisationer.

Forskare: Maria Mårtensson Hansson, Mikael Holmgren Caicedo och Kristina Tamm Hallström