De fem universitetsanknutna kommunforskningsinstituten i Sverige har tillsammans tagit fram ett forskningsprogram som grund för studier av utvecklingen. Tio olika projekt med varierande inriktning och av varierande omfattning har formulerats. Projekten baseras på följande frågor. 

  • När blev det kris i kommunen, varför blev det kris och hur upptäcktes krisen?
  • Förändras de politiska institutionerna av kris?
  • Vilka anpassningsmekanismer fanns i organisationen och hur fungerade dessa?
  • Hur påverkar relationen stat och kommun krisen?
  • Hur förenas kris och strategiska satsningar?
  • Hur fattas besvärliga beslut och hur upprätthålls legitimitet och demokrati?
  • Vilken betydelse har kraven på god ekonomisk hushållning och ekonomisk balans?
  • Har de organisatoriska arrangemangen förändrats som följd av krisen?
  • Har krisen föranlett förändring av ledningsorganisationen?
  • På vilket sätt används redovisningsinformationen i analyser och tolkning? Har beslutsunderlag och den finansiella redovisningen förändrats som följd av krisen?

Ett stort antal frågor och delprojekt är formulerade och nästa steg är att säkerställa finansiering för genomförande av programmet och projektet. Kontakter har tagits med företrädare för enskilda kommuner och landsting för medverkan och finansiering. Målet är att etablera samarbete med ett 30-tal kommuner och landsting, vilket innebär en forskningsbudget som möjliggör såväl bredd som djup.