Executive MBA-programmet är ett erkänt ”flaggskepp” inom chefsutbildning på deltid under två år för erfarna yrkespersoner. Deltagarna har redan eller förbereder sig för helhetsansvar i näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.

Programmet vid SBS Executive Education inspirerar till kritiskt förhållningssätt till vardaglig kunskap, teorier, modeller, metoder, verktyg, och information. Kostnaden för utbildningen, som traditionellt är avdragsgill, betalas av en deltagares organisation.

– Stockholms universitets Executive MBA-program har fem år i rad rankats högst i Sverige och bland de 50 bästa i Västeuropa enligt Eduniversal. Det är vi verkligen stolta över, säger Johan Lembke, fil dr, operativ chef och utbildare i MBA-programmet vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Executive MBA-programmet vid SBS är till för att stärka deltagarnas operativa och strategiska ledningskompetens. En viktig del är att få deltagarna att ytterligare utveckla perspektiv för ansvarsfullt och professionellt ledarskap och att främja helhetssyn, långsiktighet och hållbarhet.

Programmet bemöter behovet av en bred, gedigen och väletablerad vidareutbildning för helhetsansvar i organisationer och verksamheter. Det behövs i vårt land och vår värld och för bolag, ekonomi och samhälle.

Utbildningen främjar nya perspektiv på operativ och strategisk ledningskompetens och leder till praktisk och strategisk nytta för den egna organisationen. Den ger stöd och beredskap för chefer och ledare för ännu större ansvar i framtiden.

Deltagande i Executive MBA-programmet vid SBS Executive Education är en utmärkt investering att erbjuda yrkesverksamma chefer och personer med verksamhets-ansvar på olika nivåer. Det är en utmärkt möjlighet att ytter­ligare stärka och vidareutveckla viktiga personer i organisa­tioner, fördjupa deras lojalitet och känsla av sammanhang, bidra till strategisk kompetens i koncern-/företagsledning och i ledning i både privat sektor och offentlig förvaltning, och stärka arbetsgivarvarumärket.

De som går utbildningen får en starkare teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar, perspektiv och nätverk. Detta formella, universitetsbaserade chefs-utvecklingsprogram leder till examen. Det är vetenskapligt grundat och inriktat mot praktisk tillämpning där deltagar­nas erfarenheter och insikter är viktiga.

Denna genomtänkta utbildning har ett större uppdrag: att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv, svensk samhällsekonomi och organisationer verksamma i Sverige. Tillsammans med övriga erfarna personer i utbildnings­gruppen får deltagare en akademisk grund och ett profes­sionellt nätverk för livet.

Stockholms universitet, som är störst i Norden, håller hög kvalitet och är mycket framstående inom forskning i Europa. Lärosätets storlek, akademiska styrka och historia gör det till ett tryggt val för deltagare som vill ta ytterligare ett steg i karriären och satsa på en gedigen och välmeriterad Executive MBA-utbildning. Många arbetsgivare och deltagare väljer detta Executive MBA-program just för att det genomförs vid Stockholms universitet.

Utmärkande för programmet är att aktiva forskare, disputerade lärare och praktikorienterade utbildare till-sammans med erfarna deltagare i programmet skapar kvalitetsorienterad undervisning, värdefulla erfarenhets-utbyten, och positiva upplevelser.

Strategisk affärsutveckling, konkurrenskraft och hållbar ekonomi

Hösten 2016 genomför drygt 70 personer Executive MBA-programmet. Av dessa är omkring 30 % verkställande direktörer, och övriga är chefer och verksamhetsansvariga på olika nivåer i både privat och offentlig sektor.

De nya deltagarna i programmet inleder med kurser om personlig utveckling, ekonomi samt hållbar och etisk ledning. Inriktningen på kursen om hållbar och etisk ledning är mot strategisk affärsutveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Kursen har en grundfilosofi som ser människor, organisa-tioner och utbildning som delar i större helheter: vårt gemensamma samhälle och ytterst vår gemensamma biosfär och planet. Kursen betonar en sund bolagskultur utifrån rollen som verksamhetsansvarig.

Deltagarna i denna inledande programkurs, som Johan Lembke undervisar, får bland annat i uppdrag att kombi-nera affärsstrategiska modeller och teorier med hållbarhet och etik och tillämpa detta på viktiga utmaningar för sina egna organisationer. Utifrån en vetenskaplig grund ligger en tyngdpunkt, som i övriga kurser, på praktisk tillämpning, relevans för det egna bolaget, strategisk tänkande och ett holistiskt synsätt i samspel med operativa utmaningar. En grundpelare för denna kurs och programmet i sin helhet är att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv, svensk samhällsekonomi och organisationer verksamma i Sverige.

En erfarenhet från detta program är att deltagare under resans gång alltmer blickar framåt och åt sidan och runt hörnen och även ser sig som ett slags ”samhällsbyggare”. Deltagare fördjupar sin integritet, klokhet, mognad, mod och uthållighet i arbetet att möta organisationers målsättningar. De ser nya möjligheter att driva och vidareutveckla sina verksamheter, och samtidigt tjäna människor och bidra till utvecklingen av samhället inom ramen för vår planets begränsade resurser. De är som beslutsfattare förändrings-aktörer som agerar långsiktigt utifrån en mental kompass som hör till samtidens och framtidens verkliga behov.

Ansvarsfullledning och Ägarskap

Människor är beroende av organisationer och de skapar även möjligheter för oss. Det är svårt att tänka sig att samhället skulle fungera utan organisationer. Vad personer än vill och hur de än gör så påverkas de av olika organisationer: de behandlas och ibland misshandlas av dessa.

Åtminstone sedan den vetenskapliga och därefter den industriella revolutionen har organisationer byråkratiserats eller rationaliserats (t.ex. genom funktionell specialisering). Detta har på ett omfattande sätt ökat vad en organisation kan åstadkomma med tillgängliga resurser och även möjlig­gjort stora organisationer med många anställda som kan skapa resultat som inte kunde föreställas i det förflutna.

Förståelse för helheten och konsekvensen av beslut behövs hos enskilda människor i organisationer. De senaste ekono­miska kriserna visar tydligt att ansvarsfull och mänsklig professionalism har fått ge vika för kortsiktiga prioriteringar, synsätt och värden istället för långsiktigt ansvarstagande i tänkande och handling. För en organisation eller ett land blir det i ett längre tidsperspektiv dyrare att försumma betydelsefulla och reella värden.

Vad en organisation gör och inte gör beror mycket på vilka beslut som tas. Därför är det helt avgörande att besluts­fattare i våra organisationer är både professionella i sitt agerande och har värderingar och ett inkluderande moraliskt universum där social och miljömässig hänsyn balanseras med ekonomisk och affärsmässig hänsyn.

Organisationer verkar inom ekonomin, ekonomin inom samhället, och båda dessa är delar och beroende av planet-ens hälsa. Många i näringsliv och politik agerar utifrån en mental kompass som hör till det förflutna. Det finns ett genuint behov av att främja helhetsperspektiv, långsiktighet och hållbarhet.

Verksamheter behöver beslutsfattare på alla nivåer som proaktivt arbetar med att förbättra resursanvändning och resursutnyttjande, reducerar materialintensitet, minimerar att avfall uppstår, återanvänder och återvinner material och energiåtervinner avfall. Som reducerar miljö- och klimatbelastning, utsläpp och gifter i naturen (luft, land och vatten) och i kroppar.

Organisationer behöver beslutsfattare som förbättrar deras verksamheters och sina egna ekologiska och sociala fotavtryck, främjar samhällets bästa och tar hänsyn till kommande generationer. Som skyddar och vårdar naturen och dess tjänster som girighet och kortsiktighet kan bringa ur balans.