Programmet är till för att stärka deltagarnas operativa och strategiska ledningskompetens. En viktig del är att få deltagarna att ytterligare utveckla perspektiv för ansvarsfullt och professionellt ledarskap och att främja helhetssyn, långsiktighet och hållbarhet.

Utbildningen främjar nya perspektiv på operativ och strategisk ledningskompetens och leder till praktisk och strategisk nytta för den egna organisationen. Den ger stöd och beredskap för chefer och ledare för ännu större ansvar i framtiden. De som går utbildningen får en starkare teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar, perspektiv, samt personliga och professionella nätverk.

Deltagande i Executive MBA-programmet vid SBS Executive Education är en utmärkt investering att erbjuda yrkesverksamma chefer och personer med verksamhets- ansvar på olika nivåer. Det är en utmärkt möjlighet att ytterligare stärka och vidareutveckla viktiga personer i organisationer, fördjupa deras lojalitet och känsla av sammanhang, bidra till strategisk kompetens i koncern-/företagsledning och i ledning i både privat sektor och offentlig förvaltning, och stärka arbetsgivarvarumärket. Kostnaden för utbildningen, som traditionellt är avdragsgill, betalas av en deltagares organisation.

Stockholms universitet är störst i Norden och håller hög kvalitet. Lärosätets storlek, akademiska styrka och historia gör det till ett tryggt val för deltagare som vill ta ytterligare ett steg i karriären och satsa på en gedigen och välmeriterad Executive MBA-utbildning. Många arbetsgivare och deltagare väljer detta program just för att det genomförs vid Stockholms universitet. Utmärkande för programmet är att aktiva forskare, disputerade lärare och praktikorienterade utbildare tillsammans med erfarna deltagare i programmet skapar kvalitetsorienterad undervisning och värdefulla erfarenhetsutbyten.

Våren 2017 genomför drygt 70 personer Executive MBA-programmet. Av dessa är omkring 30 procent verkställande direktörer. Övriga är chefer och verksamhetsansvariga på olika nivåer i både privat och offentlig sektor.

De nya deltagarna i programmet inleder med kurser om personlig utveckling, ekonomi samt hållbar och etisk ledning. Inriktningen på kursen om hållbar och etisk ledning är mot strategisk affärsutveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Kursen har en grundfilosofi som ser människor, organisationer och utbildning som delar i större helheter: vårt gemensamma samhälle och ytterst vår gemensamma biosfär och planet. Kursen betonar en sund bolagskultur utifrån rollen som verksamhetsansvarig.

Deltagarna i denna inledande programkurs får bland annat i uppdrag att kombinera affärsstrategiska modeller och teorier med hållbarhet och etik och tillämpa detta på viktiga utmaningar för sina egna organisationer. Utifrån en vetenskaplig grund ligger en tyngdpunkt, som i övriga kurser, på praktisk tillämpning, relevans för det egna bolaget, strategisk tänkande och ett holistiskt synsätt i samspel med operativa utmaningar. En grundpelare för denna kurs och programmet i sin helhet är att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv, svensk samhällsekonomi och organisationer verksamma i Sverige.

Funderar du på en chefsutbildning? Läs mer om hur du anmäler ditt intresse här.