Samtidigt agerar många fortfarande kortsiktigt och snävt utifrån en mental kompass som hör till det förflutna. För många är det ännu en lång resa för att bädda in hållbarhet i företag och branscher och tydligt bidra till FN:s hållbarhetsmål och nationella mål. Det handlar inte endast om begränsningar från redan gjorda investeringar, inriktningar, kapitalallokeringar, kundbaser och liknande, utan om attityder och värdeorienteringar hos personer, kulturer i bolag, och ledarskap på systemnivå. Det behövs krafttag på alla nivåer.

Var startar vi? Hur får vi igång strategiarbete och genomförande för att främja hållbarhetsagendan? Här följer tre tips som alla kan göra för en organisation och framtid mot hållbarhet oavsett befattning eller bolag:

  •  Ha ett helhets- och långsiktighetsperspektiv

Vi behöver beslutsfattare, ledare och medarbetare som har helhetsperspektiv, långsiktighet och genuin hållbarhet, som reducerar sina egna och organisationens ekologiska fotavtryck, som främjar samhällets bästa, och tar hänsyn till kommande generationer liksom djur och natur.

En kraftfull och gemensam rörelse mot genuin hållbarhet är beroende av att vi alla, individuellt och tillsammans, känner stolthet över att bidra till det som är större än individer och organisationer, blickar framåt, åt sidan, runt hörnen och även ser sig som samhällsbyggare med natur- och miljöhänsyn.

Med eftertanke och analys i samspel med handlingskraft kan vi finna kreativa och innovativa bidrag i det lilla och i det stora på individuell och organisatorisk nivå, och via branscher och organisationer påverka ledare, policies, program, regleringar, styrmedel och institutioner på nationell nivå.

  • Kämpa och samarbeta

I ett företagande för hållbarhet måste vi ta ställning och agera mot girighet, passivitet och trångsynthet. Kämpa på alla fronter för hållbart företagande och företagsstrategier som helt bäddar in hänsyn till miljö, natur, klimatomställning och sociala samhällsfrågor. Arbeta långsiktigt utifrån en mental kompass som hör till samtidens och fram­tidens verkliga behov, möjligheter och utmaningar.

Var och en av oss behöver ta behovet av klimatomställning, miljö- och naturvård, och folkhälsa på fullt allvar. Driva organisationer åt rätt håll med integritet, klokhet, mod och uthållighet på olika sätt för vårt gemensamma samhälle inom ramen för vår pla­nets begränsade resurser.

Människor i nordiska företag kan ännu mer samarbeta med andra aktörer, som t.ex. naturvårdsorganisationer och socialt inriktade organisationer, för att ska värden för organisationer och för genuin hållbarhet.

  • Bli inspirerad av andra ledare som påbörjat resan

Det finns exempel på nordiska företag som arbetar aktivt med hållbarhet och hållbart företagande, som vill söka nya vägar, ta samhällsansvar, miljö- och socialt ansvar, samt övervinna hinder. Företag är enormt viktiga för att beslutsamt, effektivt, trovärdigt och övertygande driva hållbarhetsagendan.

Det finns etablerade utbildnings- och utvecklingsprogram som ger personer möjligheter till värdefulla erfarenhetsutbyten och insikter. Det välkända Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, är ett sådant. Deltagare som har genomfört eller genomför det får dessutom kurser på en rad områden med relevans för deras egen personliga och professionella utveckling och för deras egna organisationer.

Hållbarhet och ansvarsfull företagsledning är grundpelare för detta program som är inriktat mot att bistå befintliga och framtida organisationsledare. Det erbjuder dem en känsla av hur deras inflytande och beslut kan bidra till val, organisationer och en framtid för hållbarhet som påverkar våra kommande generationer.

Dessa tre tips för en organisation och framtid mot hållbarhet är några av de ansvarsfulla första steg som du kan ta med stöd av din organisation.

Personer på alla nivåer kan ta personligt ansvar, samhällsansvar och planetärt ansvar. De kan proaktivt arbeta med att förbättra resursanvändning, reducera materialintensitet och öka materialåtervinning. De kan även minimera miljö- och klimatbelastning, utsläpp och gifter i naturen (luft, land och vatten) och som hamnar i människor samt djur.

Vårt samhälle behöver personer som skapar strategiskt hållbart värde i företagsstrategier, affärsmodeller, operationer, processer och värdekedjor med hållbara produkter och tjänster för att företag ska vara relevanta på sikt.