Note! This scholarship is only available for students that have basci knowledge in Swedish.

 

För mer information om stipendiet och ansökan se följande länk.

 

Alla MFS-ansökningar och urvalet hanteras av centrala internationella kontoret inom Stockholms universitet.

Läs om Nussasra Jaturunsomboon från Thammasat University, Thailand, som är del av projektet MIFS-buddy.

 

Stipendieregler

 • Du som studerar på Stockholms universitet och nu planerar att skriva din kandidat- eller masteruppsats, är välkommen att hos oss söka MFS-stipendium. Du kan genomföra studie själv eller tillsammans med en kamrat. Stipendiet utdelas till enskild student och omfattar 27.000 kronor.
 • För att beviljas MFS-stipendium ska du vid utresan ha avklarat minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå. Vidare krävs att du har goda kunskaper i engelska. Om värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska du ha studerat språket på gymnasienivå, eller ha motsvarande kunskaper.
 • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i ditt före detta hemlandet. Om du är från övriga Norden och inte är svensk medborgare, ska du vara fast bosatt i Sverige sedan minst ett år.
 • Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för samma typ av studie som din ansökan avser. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att du ska beviljas MFS-stipendium.
 • Din resa ska omfatta minst 8 veckor.
 • Du kan utföra din fältstudie i något av de länder som anges på Universitets- och högskolerådets hemsida.
 • Du ska ha en uppsatshandledare vid den egna institutionen; samt en kontaktperson i fält. Din handledare ansvarar för att du är väl förberedd – både teoretiskt och metodologiskt – för att genomföra din fältstudie. Tillsammans med din handledare ska du även finna en kontaktperson (vid ett universitet, en NGO, ett SIDA- eller FN-projekt eller annan organisation eller företag) som på plats, såväl före som under din fältstudie, kan erbjuda dig stöd och vara behjälplig med kontakter och andra praktiska arrangemang.
 • Vissa länder kräver att du har ett forskningstillstånd för att få genomföra din studie. Kontrollera med din kontaktperson i det aktuella landet vad som gäller. Forskningstillstånd måste vara klart innan du åker, varför det på grund av långa handläggningstider, i vissa fall månader, är viktigt att du tidigt får klart för dig om ett sådant krävs.
 • Lärosätet tecknar en försäkring för dig hos Kammarkollegiet för den specifika tid du är bortrest.
 • När du beviljats stipendium deltar du i en obligatorisk förberedelsekurs under två dagar som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Förberedelseutbildningen är förlagd till Sida Partnership Forums anläggning i Härnösand. All mat och logi, under internatliknande former i enkelrum, i direkt anslutning till kursgården. Kvällen innan kursstart ingår middag och övernattning, för att underlätta resa till Härnösand dagen innan kursstart. Resekostnader betalas av stipendiaten (ingen reseersättning utgår). För ytterligare information: www.mfs.nu.
 • Din uppsats ska författas på engelska.
 • Ett exemplar av din examinerade och klara uppsats (pdf-fil) lämnas till MFS-handläggare ( studentutbyte@su.se ); liksom till din kontaktperson och andra som varit dig behjälpliga med ditt fältarbete.
 • Ytterligare information om MFS-programmet finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.