Venue:
Professor Jan Löwstedt, Stockholm Business School, Stockholm University
Professor Tommy Jensen, Stockholm Business School, Stockholm University

Chair: Professor Ali Yakhlef, Stockholm Business School, Stockholm University

Vart är vi på väg?

Vid vår institution och mer allmänt utbrett har det under de senaste åren förts livliga diskussioner om utvecklingen vid våra universitet och högskolor. Det har handlat om allt från politisk styrning i form av krav på undervisningens innehåll, om fler studenter med följden att fordistiska produktionsmetoder tar fart (igen), om samverkan med och nytta för det omgivande samhället, om den tilltagande accentueringen av publicering och då särskilt i artikelformatet, många gånger med ett ökat fokus på hierarki och linjestyrning som medel där kollegiala styrformer anses otillräckliga.

Vi skulle vilja fortsätta denna diskussion om vad man generellt skulle kunna kalla för nyttoorientering och marknadifiering av universitet och högskolor där konkurrens och externa kriterier ersätter forskarsamhällets och de forskande lärarnas kollegiala former för utvärdering och granskning (sakkunniggranskning, peer-review etc.).

Vid seminariet kommer vi inledningsvis att ta avstamp från två nyligen utkomna böcker.

Marcus Agnafors (red. 2017), Universitetet AB: om kommodifiering, marknad och akademi. Göteborg. Daidalos.

Johan Ekelund & Lars Pettersson (2017), Högskola i otakt. Stockholm: Dialogos.

Vi kommer att kort presentera argumenten i dessa böcker (ca 10-15 minuter) som inledning till en diskussion. Målet är att sortera ut vilka de unika processerna och faktorerna är när det gäller dessa förändringar av akademin och därmed vår verksamhet, och dels att inleda försök till hantering av dessa.