Emma Stendahl Foto: Linda Karlsson
Emma Stendahl

Syftet med Emma Stendahls avhandling är att öka vår förståelse för huvudkontorets involvering i styrningen av dotterbolag. 

Inom forskningen av multinationella företag har ämnet för huvudkontorets roll och funktion fått en allt mer framträdande roll. Studier visar att huvudkontoret, som den centrala enheten, har potential att addera värde till det multinationella företaget genom att besitta och utföra en administrativ och en entreprenöriell roll. Medan den administrativa rollen är relaterad till koordinerings- och kontrollaktiviteter så är entreprenörsrollen relaterad till att utveckla och implementera nya innovationer, såsom management innovationer.  

Den nuvarande forskningen har bidragit med värdefulla insikter kring potentialen att skapa värde till det multinationella företaget. Mer forskning behövs således om hur huvudkontoret kan involvera sig och på lämpligt sätt integrera dotterbolagen för att säkerställa att deras verksamhet överensstämmer med övergripande mål och strategier i bolaget utan att det påverkar dotterbolagens självständighet och förmåga till kunskapsskapande samt också utan att ådra sig motstånd mot huvudkontorets koordinerings-, kontroll och innovationsaktiviteter. 

Case study i byggbranschen

I sin avhandling undersöker Emma Stendahl koordinerings- och kontrollaktiviteter inom den administrativa rollen och inom entreprenörsrollen utveckling och implementering av management innovationer och faciliterande faktorer i innovationsprocessen.

Avhandlingen baseras på en longitudinell case study av ett europeisk multinationellt bolag inom byggbranschen och huvudkontorets initiativ att utveckla och implementera en ny performance management praktik bland dotterbolag. Denna avhandling är baserad på en fältstudie och rapporteras i fyra artiklar, vilka utforskar huvudkontorets involvering i koordinerings-, kontroll och innovationsaktiviteter. 

Samarbete mellan huvudkontor och dotterbolag

Avhandlingen bidrar till forskningen om huvudkontorets involvering i styrning av dotterbolag genom att föreslå ett alternativ approach som betonar samarbete mellan huvudkontor och dotterbolag. 

En sammarbetsbaserad approach bygger på dotterbolagens aktiva deltagande och kunskapsbidrag. Studiens resultat indikerar att en samarbetsbaserad approach kan bidraga till att reducera motstånd hos dotterbolag, bättre anpassade praktiker till lokala sammanhang, och därmed ett ökat värde till det multinationella bolaget generellt. Att kombinera huvudkontorens och dotterbolagens olika kunskaper och perspektiv hjälper till att överskrida de geografiska, kulturella, institutionella och politiska gränserna mellan huvudkontor och dotterbolag.

Läs hela Emma Stendahls avhandling ”Headquarters involvement in managing subsidiaries”.