Värdeskapande praktiker: utvecklingen av 25 års styrning i en kommun

Detta forskningsprojekt fokuserar och analyserar olika praktiker i kommunala organisationer och hur dessa praktiker formas för att hantera motsägelser i syfte att leverera värde (value). I projektet analyseras hur olika aktörer förhåller sig till, och engagerar sig i, tre olika praktiker: Politiska praktiker, redovisningspraktiker samt professionella praktiker för att avgöra och bedöma vad som producerar värde. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur praktiseras värde över tid i politiska praktiker, redovisningspraktiker och professionella praktiker och hur förhåller de sig till varandra?

Projektet följer ett fall under en längre period (1991 – 2016), Stockholms stad, som har tillämpat många av NPM:s idéer genom åren. Vi är intresserade av hur en stor kommun har utvecklats över tiden givet den övergripande frågeställningen. 

Eftersom vi har följt och beforskat denna organisation under flera års tid har vi i detta projekt tillgång till tidigare insamlad empiri från 1991 och fram till idag. Empirin i detta projekt består således av tidigare genomförda djupintervjuer på samtliga organisatoriska nivåer (från högsta ledning i stadshuset till medarbetare verksamma i olika verksamheter och resultatenheter), genomförda enkätstudier under årens lopp samt styrdokument, nämndprotokoll, budgetar och årsredovisningar. Projektet hanterar således en mycket stor mängd data som sträcker sig över mer än 25 år.

Publikationer:

Wällstedt, Niklas & Roland Almqvist (2017) Budgeting and the construction of entities – struggles to negotiate change in Swedish municipalities, Public Management Review, vol. 19, no. 7, pp. 1022-1045.

En kartläggning av budgetprocessen och budgetdokumentet 

En grundläggande förutsättning för att kommuner och landsting skall kunna leva upp till kommunallagens krav om ”God ekonomisk hushållning” är ett kvalitativt budgetdokument och en väl fungerade budgetprocess, där fullmäktige, ges möjlighet att fatta beslut som bidrar till en ökad effektivitet i verksamheten.

Vi har i dagsläget begränsad kunskap om hur både budgetprocessen och budgetdokumentet utformas i kommuner och landsting. Detta trots att det är en av de mest kostsamma och viktigaste aktiviteterna under året. Budgeten är ju det enskilt viktigaste styrinstrumentet för fullmäktige. 

Detta forskningsprojekt syftar till att kartlägga hur dessa aktiviteter ter sig och förväntas ge oss nya insikter kring hur olika modeller används samt deras för- och nackdelar. Dessa erfarenheter bör vidare ha potentiel att bidra till en effektivisering av dessa organisationers budgetprocesser och budgetdokument.

Projektet syftar till att kartlägga hur budgetprocessen och budgetdokumntet utformas i praktiken i kommuner och landsting. 

  • I studien första del studeras hur budgetprocessen fungerar i kommuner och landsting. Tanken är att kartlägga olika modeller och studera fördelar och nackdelar med dessa.
  • I studien andra del kartläggs hur budgetdokumenten utformas. Vilka fördelar och brister har dokumenteten? 

Projektet är ett samarbete mellan IKE och Kommunalekonomernas förening.