Maíra Magalhaes Lopes

Maíra Magalhaes Lopes avhandling undersöker hur vi kan tänka på kollektiva kroppar som en sammanslagning av samspelande affekter (dvs multiplicities) snarare än kompositioner av individer.

Med etnografi som huvudsaklig metod, studerar Maíra Magalhaes Lopes urbana aktivistkollektiv som motsätter sig gentrifieringen av centrala São Paulo, i Brasilien. Genom att applicera affektbaserade teorier, fokuserar avhandlingen på den kollektiva kroppen som en sammansättning av affektiva intensiteter. Maíra Magalhaes Lopes utforskar avsky, rädsla, (o) behag och hopp som affektiva intensiteter som sträcker ut sig i olika inriktningar, i varierande riktning och styrka.

Resultaten i denna avhandling bidrar till forskning om konsumtionskulturteori genom att undersöka hur bildandet av den kollektiva kroppen är en kontinuerlig affektiv process som uppenbarar sig som olika former av multipliciteter (dvs flockar och folkmassor).

Denna studie föreslår att den kollektiva kroppen ses som en kontinuerlig process av affektiv sammanslagning Denna studie bidrar också till existerande konsumtionskulturteoristudier avseende affekt och känslor.

Resultaten av denna studie länkar samman känselns erfarenheter med effekten av ytans uppkomst. Analysen fokuserar på hur affekt fungerar för att skildra relationen mellan kroppar och kroppar emellan och, därmed markera det vi förstår som jag, du, oss och dem. För det tredje bidrar denna studie också till diskussioner kring utrymme och plats i marknadsföring. Denna studie utökar diskussionen beträffande spatiala orättvisor och neoliberala städer, som drivs av en omfattande konsumtionsideologi.

Läs hela Maíra Magalhaes Lopes avhandling "The Making of Us: How Affects Shape Collective Bodies Resisting Gentrification".