Emma Björner
Emma Björner

Emma Björners avhandling handlar om platsmarknadsföring med fokus på marknadsföring av kinesiska megastäder.

Städer, regioner, länder och andra platser har under de senaste decennierna blivit aktiva deltagare i den globala ekonomin, och befinner sig nu på en global marknad där de konkurrerar med andra platser runtom i världen – om investerare, turister, invånare och arbetskraft. Som en följd av detta använder platser marknadsföring och varumärkesbyggande för att öka sitt anseende och stärka sin konkurrenskraft.

Stora skillnader mot väst

Kinesiska städer har under de senaste decennierna alltmer använt sig av stadsmarknadsföring och till och med intagit rollen som spjutspetsar för Kina i landets positionering globalt, vilket blivit tydligt exempelvis vid stora evenemang. Kinesiska städers marknadsföring uppvisar dock en del skillnader jämfört med stadsmarknadsföring i en västerländsk kontext.

Syftet med avhandlingen är att bidra till vår kunskap om de interna och politiska aspekterna av platsmarknadsföring, genom fältstudier av bildspråk som används i marknadsföringen av fem kinesiska megastäder, nämligen Peking, Shanghai, Shenzhen, Chengdu och Chongqing. Fokus är på bilder och språk som används i städernas marknadsföring samt på politiska aspekter som rör
stadsmarknadsföringen i kinesiska megastäder. Den teoretiska linsen innehåller begrepp knutna till bilder, språk, ’imaginaries’, ideologi och makt, och studien bygger på en flerfallsstudie som innefattar longitudinellt fältarbete i Kina.

Ska stärka städernas konkurrenskraft

Resultaten består av innehållsrika beskrivningar av stadsmarknadsföringen i de fem kinesiska megastäderna, innehåller en analys av liknande bildspråk som återfunnits i städerna, och visar att stadsmarknadsföring i kinesiska megastäder är inriktad på att stärka städernas konkurrenskraft och skapa internationella städer, medan den också är fokuserad på miljö, kultur och invånare.

Ett centralt bidrag i avhandlingen är utvecklingen av begreppet ’imagineering’, som används i denna studie för att teoretisera huvudsakliga politiska kännetecken för stadsmarknadsföring i kinesiska megastäder. Imagineering består av tre huvuddelar, nämligen en lokal anpassning av nationella direktiv, policys, planer och koncept; en tydlig framtidsinriktning kombinerad med en
betoning på utvalda delar från det förflutna; samt fokus på invånare med skapande av stabilitet och harmoni som ett centralt mål. Imagineering konceptualiseras också som ett politiskt instrument som utövas av en maktelit, är sammanflätat med stadsförvaltning, och används för att påverka människor, värderingar, platser, och, inte minst, städers framtid.

Läs hela avhandlingen ”Imagineering Place: The Branding of Five Chinese Mega-Cities" här.