Boken tar upp revision så som praktiken utövas enligt god revisionssed och den normgivning revisorer ska följa, både utifrån juridiken, internationella standarder som ska tillämpas vid en revision och de etiska regler som revisorer har att följa. Här behandlas också de förväntningar som finns på revision ur samhällets perspektiv, och hur revisorer svarar upp mot förväntningarna.

Boken är i huvudsak utformad för revision av aktiebolag, både små bolag och börsnoterade koncerner, eftersom här också behandlas hur en koncernrevision och hur samarbete med internrevisorerna går till. I boken behandlas också det ansvar revisorer har för sitt arbete, i relation till de övriga bolagsorganens ansvar. Boken sätter revision i ett sammanhang och beskriver kontexten för revision genom historiska tillbakablickar. Det har också varit viktigt att förankra kunskapen om revisionen som praktik i den forskning som bedrivs inom revision, både i Sverige och internationellt, och därför är boken genomsyrad av många referenser till vetenskapliga artiklar och böcker inom revision.

 - Boken är på det här sättet både en praktisk beskrivning av ”hur göra revision” och en problematisering av revisorns roll och ansvar, och bygger på mina erfarenheter från arbetet inom revisionsbranschen som FAR-ledamot och på min forskning, säger Gunilla.

Gunilla Eklöv Alander
Gunilla Eklöv Alander, Assistant professor, PhD

Författaren Gunilla Eklöv Alander, ekon. dr., har undervisat i ämnet sedan slutet av 1990-talet och innehållet i boken har hon testat i undervisningen och vidareutvecklat exempel och illustrationer utifrån hennes studenters reflektioner.

 - Mina studenter har fått ta del av boken och en kommentar jag fick var att ”aha, nu förstår jag”, berättar Gunilla. Det känns så klart bra att boken fått ett sådant mottagande, fortsätter hon.

En bok om revision är tänkt att bli en del av kurslitteraturen för de studenter som går termin fyra till sex på kandidatprogrammet i företagsekonomi, samt för studenter som skriver sin kandidat- eller masteruppsats.


Den lyfter fram revision som en praktik och kan läsas av alla som vill sätta sig in i hur och varför revision behövs och utövas. Boken vänder sig även till styrelseledamöter och andra befattningshavare som vill sätta sig in i ämnet.