SBS i Almedalen
Li Malmström och Maria Frostling deltog i Fryshusets program under Almedalsveckan.

EU-kommissionen definierar sociala investeringar som att investera i människor. Det kan handla om att investera i barns förbättrade uppväxtvillkor, förebygga arbetslöshet och hemlöshet eller för att minska utsattheten bland människor med funktionsvariationer. Sociala investeringar är också ofta en förutsättning för att möjliggöra sociala innovationer för att hitta nya lösningar på stora samhällsutmaningar. I Sverige har arbetet med sociala investeringar främst haft fokus på unga, därför är Fryshusets roll och ansvar naturligt.

Syftet med workshopen Ungas inkludering i sociala investeringar var att bejaka och bevaka målgruppsperspektivet när en ny marknad etablerar sig gränsöverskridande bland samhällets sektorer. Workshopen tog avstamp i fyra områden, sprunget ur ungas egna engagemang och perspektiv för att sedan låta deltagarna konstruera en social investering på respektive område; Psykisk Hälsa, Jämlikhet och Bostadssegregation, Skola och Utbildning samt Integration och Nyanlända. Maria Frostling deltog i workshopgruppen Psykisk hälsa och Li Malmström deltog i gruppen Skola och utbildning.