HT2018

En återkommande diskussion kring controllerrollen (506 Kb)

Styrning mot samhällsvärde (2437 Kb)

Kommunikationsprocessen av risker mellan olika nivåer med avseende på riskhanteringsverktyg (593 Kb)

The financial versus the internal perspective of performance measuring within a school environment (1068 Kb)

Transparens på skolmarknaden (781 Kb)

VT 2018

Effektiviserar omvärldsbevakning kommuners verksamhet? En studie om Stockholms stads arbete med ... (804 Kb)

Komponentavskrivningar - Vad får förändrade avskrivningstider för effekt på den rättvisande bilden? (325 Kb)

Styrning genom prestationsmätning i svårkvantifierade yrken - En studie om individuell ... (641 Kb)

The Municipality and the Annual Report - How to Communicate Financial Information (1384 Kb)

HT 2015

Vad är lekmannarevision? Vad gör lekmannarevisorerna i kommunala bolag? (468 Kb)

ILS påverkan på kommunikation och delaktighet (942 Kb)

Intern kontroll i kommunala bostadsbolag - En studie om Stockholms Stad (1402 Kb)

Interrelationship between different components of internal control (785 Kb)

Outsourcing av Ekonomiadministrativa Processer - En studie om Serviceförvaltningen i Stockholms Stad (996 Kb)

Kvantitativ styrning i en kvalitativ värld - Budgetstyrning mot kvalitativa mål (979 Kb)

Motiv till att hållbarhetsredovisa - En kvalitativ studie av kommuner i Stockholmsregionen (664 Kb)

Offentlig upphandling mot en mer hållbar utveckling - Att tillgodose dagens behov utan att ... (678 Kb)

Pensionsskuld - en gömd historia En kvalitativ studie om kommuner som redovisar enligt blandmodellen (1743 Kb)

Rektor som strategisk ledare - en fallstudie av verksamhetsstyrning i skolan i Stockholms stad (824 Kb)

Väsentlighet I Offentlighet - En fallstudie av lekmannarevisionen i Stockholms stads bolag (827 Kb)

HT 2014

Bargains and management by objectives (1069 Kb)

Relationell målstyrning i New Public Management (842 Kb)

Medarbetarengagemang som styrmått – Stockholms stad och Aktivt Medskapandeindex (972 Kb)

Skapar offentlig upphandling inträdesbarriärer som påverkar konkurrensen och den fria marknaden? (906 Kb)

HT 2013

Comparing to Improve, or Simply to Assert? A Case Study of the Application of the Benchmarking ... (2307 Kb)

Finansiell kommunal information - Vägen till att väcka invånarens intresse och kunskap (2645 Kb)

Vårdvaluta i Stockholm - En utvärdering av ersättningsmodellen för husläkarmottagningar ... (1884 Kb)

Integrering av ickefinansiella nyckeltal i verksamhetsstyrning (647 Kb)

Knowledge is Power? On Management Accountants and Their Relationship with Politicians ... (869 Kb)

Kommunal Samverkan – En fallstudie av Bygglovalliansen (1512 Kb)

Medborgarnas Demokratiska Väktare − En studie om lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag (1718 Kb)

Möjliggörande kontroll - och styrverktyg i offentlig sektor (651 Kb)

Styrning och effektivitet i arbete med hemlösa (864 Kb)

HT 2012

Det balanserade styrkortet i den kommunala verksamheten (1981 Kb)

Ekonomistyrning i svenska sjukhus - En fallstudie om länken mellan interprofessionella ... (794 Kb)

Lean i kommunal översättning – En kvalitativ fallstudie (1393 Kb)

Modern verksamhetsstyrning av äldreomsorgen i Stockholms stad - En studie i förändrade styrfilosofie (731 Kb)

Offentlig upphandling av av gruppboenden gruppboenden – en studie om definitionen av kvalitet (955 Kb)

Offentlig upphandling - Kan en kategoristyrd upphandlingsmodell bidra till förbättrade ... (1191 Kb)

Styrning och ledarskap inom den offentliga och privata sektorn - En studie inom Stockholms ... (575 Kb)

Utkontraktering av offentliga tjänster och dess påverkan på privata utförare (887 Kb)

HT 2011

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? En studie inom hemtjänsten (623 Kb)

Att stödja eller att inte stödja – det är frågan En fallstudie om Kvalitetsutmärkelsen ... (1116 Kb)

Budget-­morot eller piska? En fallstudie om incitament för budgethållande i den kommunala sektorn (1464 Kb)

Den nya ekonomrollen - Att bygga broar mellan kommuners kompetensbehov och ekonomistudenters ... (1481 Kb)

Den Professionella Revisorn - En attitydstudie mellan revisorer inom privat och offentlig sektor (819 Kb)

Nyttan av ett verksamhetsstyrningssystem för en kommun - En nyttoanalys för Stockholms stad (742 Kb)

Teori + Verklighet = Sant? En studie av decentralisering av förskoleverksamheten (499 Kb)

Vilken betydelse har mätning och uppföljning i arbetet med lean? (884 Kb)

HT 2010

Skatteutjämningen i kommuner - och dess effekter på styrningen (1390 Kb)

Balanserade styrkortet och problematiken kring dess implementeringsprocess (852 Kb)

Betydelsefull eller bortkastad tid? En kvalitativ studie om revisionsrapportens betydelse (861 Kb)

Stockholm stads införande av en gemensam IT infrastruktur (981 Kb)

Effektivare Planprocesser - Detaljplanering för en växande stad (437 Kb)

En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling (476 Kb)

Kommuner som pensionsförvaltare - En studie om kommunalt beslutsfattande (1703 Kb)

Kommuners val av pensions-redovisningsmodell (1664 Kb)

Kontraktstyrning av kvalitet: Dröm eller verklighet? – En studie om Stockholms tunnelbana (470 Kb)

Styrning och Kontroll genom Ledningssystem - Miljöperspektivet i Stockholms kommunala bolag (1002 Kb)

HT 2009

(O)möjligt uppdrag? - om redovisning som synliggörare av värdeskapande i verksamhet med ... (1647 Kb)

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst - Fördelar eller Nackdelar (653 Kb)

Ersättningssystemet i primärvården - Morot eller piska? (906 Kb)

Mjukisbyxa eller arbetsbralla - Är socialförvaltningen för undfallande eller är ... (491 Kb)

Motivation som ambition - Om anställdas motivation inom äldreomsorgen (213 Kb)

Papperslösa Stockholms stad - En studie om e-fakturering i Stockholms stad (1163 Kb)

Renare krav på en smutsig bransch - En städad upphandlingsstudie i Stockholms stad (1310 Kb)

Skilda världar - Om styrning, ledning och dialog i offentlig förvaltning (367 Kb)

Tal om personal - Snack, siffror eller styrverktyg? (364 Kb)

Värdigare värdering - En modell för värdering av förskolor inför avknoppning (1289 Kb)

HT 2008

Kommunikation mellan lärare och skolledning i gymnasieskolan (786 Kb)

Webb-ILS – ett verktyg för en tydligare verksamhetsstyrning? (471 Kb)