Institutet för kommunal ekonomi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Institutet för kommunal ekonomi
Stadshuset i Stockholm

Välkommen till Institutet för kommunal ekonomi

Institutet för kommunal ekonomi (IKE) är ett forskningscentra som bedriver och sprider forskning inom området ekonomi, organisation/management och verksamhetsstyrning i kommunal verksamhet.

IKE bedriver sin verksamhet i nära samarbete med den kommunala praktiken. Syftet med samarbetet är att bidra till att skapa en stark forskningsmiljö kring kommunal organisation och verksamhet inom Stockholm Business School (SBS) vid Stockholms universitet. IKE ska fungera som länk, eller kontaktfönster, mellan praktiken och den pågående forskning som bedrivs vid SBS. Som en del i detta syfte har IKE ett nätverk med forskare såväl inom Sverige som internationellt.

Ambitionen är att IKE ska spela en viktig roll för forskningsfronten inom det område som internationellt kallas Public Sector Management och därmed ge vetenskapliga bidrag i form av böcker, bokkapitel, rapporter samt artiklar i välrenommerade och ledande tidskrifter på området. IKE är en del av SBS vid Stockholms universitet. Ett syfte är därmed också att bidra till att skapa intresse kring kommunalekonomisk forskning för såväl institutionens forskare och doktorander som studenter.