SBS genomförde under våren 2016 en undersökning av vad tidigare studenter gör idag, Efter examen. Undersökningen omfattade examinerade från 2015 och 2012. Undersökningen gjordes som webbenkät. Respondenterna fick ett mejl med länk till enkäten.

Följande rapport redovisar svaren från personer med kandidatexamen: Ekonomie kandidat, Filosofie kandidat med huvudområde Företagsekonomi samt Filosofie kandidat med huvudområde Reklam och PR. Examinerade från 2015 omnämns som grupp A, och examinerade från 2012 som grupp B.

Svaren från respondenter med civilekonom-, magister- eller masterexamen redovisas inte i rapporten.

Svarsfrekvensen var 35 % för A och 18 % för B.

 

Respondentprofil

 

 A

B

Andel respondenter

35% av 564

18% av 262

Andel kvinnor

55%

55%

Medianålder vid avslutade studier

25

-

 

Har någon av dina föräldrar universitets/högskoleutbildning?

 

 A

B

Ja, båda två

40%

39%

Ja, en av dem

27%

20%

Nej, ingen av dem

32%

41%

 

Har du och dina föräldrar huvudsakligen vuxit upp i Sverige?

 

 A

B

Ja, både jag och mina föräldrar

71%

72%

Ja, jag och endast en förälder

9%

7%

Bara jag

18%

15%

Nej, både jag och mina föräldrar har vuxit upp utomlands

2%

7%

 

Vilken studieinriktning läste du?

Grupp A

 

Antal

Andel

Ekonomi/IT

7

3,6%

Finansiering

51

26,2%

Management/organisation

33

16,9%

Marknadsföring

38

19,5%

Redovisning

41

21,0%

Ekonomistyrning

11

5,6%

Reklam och PR

10

5,1%

Ej uppgett

4

2%

Total

195

100%

 

Grupp A

 

Antal

Andel

Ekonomi/IT

3

6,4%

Finansiering

14

29,8%

Management/organisation

7

14,9%

Marknadsföring

13

27,7%

Nationalekonomi

-

-

Redovisning

10

21,3%

Ekonomistyrning

-

-

Reklam och PR

-

-

Ej uppgett

-

-

Total

47

100%

 

Första arbetet – en snabb process

Respondenterna i A fick frågor kring sitt första arbete efter avslutade studier. Respondenterna i B fick frågor kring sitt nuvarande arbete, därtill fick de frågan om detta är deras första efter studierna.

De flesta i A fick sitt första arbete redan innan avslutade studier. 93 % hade fått arbete eller studerade vidare 6 månader efter examen. 2 % är arbetssökande.

Vägen till arbete ser i undersökningen olika ut, dock spelar bekanta eller andra kontakter ofta en stor roll. 

Insti­tutionens studenter ser ut att vara attraktiva på arbetsmarknaden. 23 % i B fick sitt arbete efter förfrågan från arbetsgivare/rekryteringsföretag. 8 % i A fick sin första anställning på detta sätt.

 

Tid till första kvalificerade anställningen

 

A

Fick arbete före avslutad utbildning

40%

Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning

32%

Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning

5%

Studerande

21%

Arbetssökande

2%

 

Hur kom du i kontakt med ditt arbete?

 

A

B

Annons

33%

18%

Bekanta eller andra kontakter

21%

20%

Tidigare anställning/sommarjobb

14%

7%

Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare

12%

18%

Förfrågan från arbetsgivare/rekryteringsföretag

8%

23%

Annons från Företagsekonomiska institutionens Karriärcenter

3%

 

Annat

3%

5%

Startade eget

3%

7%

Kontakt genom exjobb/uppsats

2%

2%

 

Uppskattad utbildning

En stor majoritet av de svarande kan tänka sig att rekommendera utbildningen till andra.

Skulle du rekommendera andra studenter att läsa vid Företagsekonomiska institutionen?

 

A

B

Ja

88%

100%

Nej

12%

0%

 

Var arbetar de?

Enligt undersökningen är arbetsmarknaden för våra studenter mycket bred. De flesta arbetar inom privat sektor, färre inom stat och kommun.

Arbetsgivarna återfinns inom olika branscher. Mest utmärkande är att examinerade med inriktning finansiering ofta arbetar i bank eller finansbolag, examinerade inom redovisning/ekonomistyrning arbetar på redovisnings/revisionsbyrå, och examinerade inom Reklam och PR arbetar i informations- eller medieföretag.

 

 A

B

Privat sektor

89 %

86 %

Kommunal- och landstingssektor

7 %

5 %

Statlig sektor

4 %

9 %

 

Vanligaste branscherna per inriktning, grupp A

Finansiering

 • (P) Bank eller finansbolag, 46%
 • (P) Bemanningsföretag (anställd eller uthyrd), 8,1%
 • (P) Informations, Reklam/PR-, medieföretag, 8,1%
 • (P) Övrigt konsultbolag, 8,1%

Management

 • (P) Bemanningsföretag (anställd eller uthyrd), 14,3%
 • (P) Bank eller finansbolag, 9,5%
 • (P) Övrigt konsultbolag, 9,5%
 • (P) Managementkonsult, 9,5%
 • (K) Kommun, 9,5%
 • (P) Detaljhandel, mode, konfektion, 9,5%
 • (P) IT eller telekombolag, 9,5%
 • (P) Redovisning/Revisionsbyrå, 9,5%

Marknadsföring

 • (P) Handel, tjänst- eller serviceföretag, 25 %
 • (P) Bank eller finansbolag, 14,3%
 • (P) Informations, Reklam/PR-, medieföretag, 14,3%

Redovisning/Ekonomistyrning

 • (P) Redovisning/Revisionsbyrå, 32,5%
 • (P) Bank eller finansbolag, 17,5%
 • (P) Bemanningsföretag (anställd eller uthyrd), 12,5%
 • (P) IT eller telekombolag, 7,5%

Reklam och PR

 • (P) Informations, Reklam/PR-, medieföretag, 66,7%


Vanliga arbetsgivare grupp A

 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • Avanza Bank
 • Academic work
 • PwC
 • EY

Vad arbetar de med?

Undersökningen tyder på att SBS utbildningar är relevanta för arbetslivet. Runt 55 % av studenterna (i både A och B) anger att arbetsuppgifterna motsvarar deras utbildningsnivå. Undersökningen visar också att studenterna får anställning där de fortsätter att utvecklas. Av B anger ca 18 % fler än A att de har anställning som är mer avancerad än deras utbildningsnivå.

Motsvarade dina arbetsuppgifter din utbildning? Mina arbetsuppgifter:

 

A

B

Var mer avancerade än min utbildningsnivå

19%

38%

Motsvarade min utbildningsnivå

54%

57%

Var mindre avancerade än min utbildningsnivå

26%

5%

 

Det vanligaste första arbetsområdet för svarande med examen i Företagsekonomi är, om man bortser från deras inriktningsval, Ekonomifunktion, budgetering, Redovisning/Revision. Tar man hänsyn till inriktningsval varierar det vilket område som är vanligast.

Vanligaste arbetsområdet per inriktning,  grupp A

  Finansiering Management Marknadsföring Redovisning Reklam & PR Total
Ekonomifunktion, Budgetering,
Redovisning/ Revision
19% 18% 17% 58% 0% 29%
Allmänt administrativt arbete 14% 9% 14% 13% 0%
12%
Finansarbete 19% 5% 7% 13% 0% 11%
Annat 14% 23% 7% 3% 0% 10%
Marknadsföring/ information
(på företag eller organisation)
3% 0% 14% 3% 44% 7%
Reklam/ PR/
Kommunikationsbyrå
0% 0% 14% 0% 44% 6%
Försäljning 3% 14% 14% 0% 0% 6%

 

Inkomst

Den vanligaste ingångslönen och medianlönen för A ligger mellan 24 001 – 26 000 kr i månaden. För B har medianlönen ökat till mellan 30 001 – 32 000. 18 % av B anger att de har en lön på över 40 000 kr i månaden.

 

A

B

Mindre än 20 000 kr

14%

9%

20 000 – 22 000 kr

15%

0

22 001 – 24 000 kr

13%

5%

24 001 – 26 000 kr

24%

16%

26 001 – 28 000 kr

16%

11%

28 001 – 30 000 kr

9%

7%

30 001 – 32 000 kr

4%

18%

32 001 – 34 000 kr

1%

2%

34 001 – 36 000 kr

2%

7%

36 001 – 38 000 kr

1%

2%

38 001 – 40 000 kr

0

5%

Mer än 40 001 kr

1%

18%

 

Löneutveckling

Löneutveckling (se PDF nedan för detaljer)
Löneutveckling (se PDF nedan för detaljer)

Löneutveckling statistik (222 Kb)


Trivs på arbetet

De flesta trivs på sin arbetsplats. I A kan 57 % se sig vara kvar i två år till på sitt första arbete och i B anger 77 % att de kan se sig vara kvar på nuvarande företag/organisation om 2 år. Samtidigt har 75 % av B fått och accepterat erbjudande om ett bättre arbete sedan examen.

Kan du se dig vara kvar inom företaget/organisationen om två år?

 

A

B

Ja

57%

77%

Tveksam

14%

11%

Nej

16%

11%

Jag är inte kvar på mitt första arbete

14%

-

 

Är ditt arbete det första du fick efter avslutad utbildning?

 

B

Ja

25 %

Nej

75 %