Abu Zakir Md Rasel Chowdhury

Abu Zakir Md Rasel Chowdhurys avhandling består av fyra självständiga artiklar om insiderhandel, inledande offentliga erbjudanden och avnotering av företag.

Den första artikeln undersöker om insiders, i en asymmetrisk informationsmiljö, manipulerar företagets resultat för att påverka investerarnas uppfattningar av företagets värde för att dra nytta av deras handel. Huvudfunnet i detta dokument är en positiv koppling mellan periodiserad resultathantering och försäljningsdominerad insiderhandel med tanke på förekomsten av asymmetrisk information. Vi finner en ledande roll för informationsasymmetri och dess interaktionseffekt på förhållandet mellan insiderhandel och diskretionära periodiseringsproxies.

Den andra artikeln undersöker det opportunistiska handelsbeteendet hos kärn insider jämfört med icke-kärnan insider. Vi dokumenterar att även om både kärn- och icke-kärninsider är lika motiverade av kontrariska övertygelser, är deras motiverande skillnad i opportunistisk handel i första hand kopplad till förmånlig och gynnad tillgång till överlägsen privat information.

Den tredje artikeln undersöker rollen som garanter spelar i första offentliga erbjudanden på måndagar. Våra undersökningar tyder på att garanter är ovilliga att ta företagen offentligt på måndagar eftersom de står inför osäkerhet om att prissätta IPO: erna på grund av brist på information och större risk att inte kunna sälja aktier till anbudspriset och därigenom förlora pengar. De tar dock IPO på måndagar, eftersom de är tillräckligt undervärda för att minimera riskerna.

Den fjärde artikel undersöker rollerna hos institutionella investerare och insiders i avnoteringen av företag - en viktig företagshändelse. Analysen visar att institutionella innehav har en negativ inverkan på företagets sannolikhet att avnoteras inom fem år efter börsintroduktionen. Vi finner också att insiderinköp har en negativ effekt och insiderförsäljningen har en positiv effekt på sannolikheten för avnotering. Resultatet visar vidare att sannolikheten för avnotering minskar om företagens insiders ökar sina innehav.

Läs hela Abu Zakir Md Rasel Chowdhury avhandling "Essays on Insider Trading and Initial Public Offerings".