Cristoffer Lokatt
Cristoffer Lokatt

Avhandlingen problematiserar hur revisorer förhåller sig till sin omgivning (profession/organisation) och hur de agerar i detta för att ”lyckas”. Mer specifikt är det revisorernas prestationer som är centrala i analysen, och hur revisorer mobiliserar prestationer på olika vis för att bli legitima / för att lyckas.

Bransch i ständig förändring 

Revisionsbranschen har ständigt varit under förändring där övergripande förändringar i samhället ställt nya krav på revisionsprofessionen. I detta har relevans, legitimitet och värdeskapande varit centrala begrepp för att bibehålla revisionens roll och betydelse. Detta är en ständig förändringsprocess där det nu är digitalisering, globalisering samt starkare ägarkrav inom revisionsbyråerna som driver förändringen (se FAR). Tidigare forskning har också uppmärksammat hur denna förändring sker, där samhället, professionen samt de stora revisionsbyråerna (Big 4) påverkar varandra. 

I samband med detta har tidigare forskning ifrågasatt revisionens professionella status då det finns inneboende dikotomi mellan det professionella och det kommersiella.

Vilken roll spelar revisorerna själva?

Med denna bakgrund tar avhandlingen intresse i hur revisorerna ställer sig till förändring, men framförallt vilken roll revisorerna själva har i att påverka hur revision förblir legitim och relevant i ett föränderligt samhälle. Hur förhåller sig revisorerna till de krav som ställs på dem, både från professionen men också från organisationen? Hur hanterar man de konflikter som tidigare forskning beskriver? Och framförallt, hur arbetar revisorer själva för att bli legitima, inom professionen och inom organisationen? 

Avhandlingen har tagit inspiration från institutionell teori för att diskutera legitimitet (hur något blir/identifieras som legitimt) och Giddens struktureringsteori för att analysera hur strukturer (regler, normer, styrning) och agenter (individer) samverkar. Genom individuella intervjuer, gruppintervjuer samt dokumentstudier belyser avhandlingen därmed vad revisorer måste förhålla sig till, men också hur revisorer finner sätt att skapa och förändra vad som är legitimt och vad som krävs för att bli, eller fortsätta vara, revisor i dagens samhälle (där digitalisering, lönsamhet och effektivitet är nyckelord). 

Nya sätt att behålla professionalitet

Bidraget som avhandlingen söker göra är därför att belysa prestationsbegreppets (performance) komplexitet där revisorerna finner nya sätt att behålla sin autonomi/professionalitet trots en ökad byråkratisering och ökade krav på affärsmässighet.

I motsats till tidigare forskning, där byråkrati, kontroll, och ökade lönsamhetskrav leder till brist på legitimitet för revision (avprofessionalisering) visar avhandlingen på betydelsen av revisorns roll i att bibehålla revisonens legitimitet och relevans över tid. Detta leder dock till andra frågeställningar som behöver studeras vidare. 

Läs hela Cristoffer Lokatts avhandling ”Auditors’ Constitution of Performance – A Study on the Duality of Performance in the Auditing Profession".