I sin roll som ackrediteringsansvarig på Stockholm Business School behöver Kristina se mönster, hur saker hänger ihop och ha ett helikopterperspektiv. Det sättet att tänka är det samma som i hennes forskning.

Kristina Sundberg
Kristina Sundberg med avhandlingen Educational leadership in health professions education

- Jag var koordinator för ett utvärderingsuppdrag som skulle utvärdera läkarprogrammets utbildningsplan på KI 2009. Jag stöttade en expertpanel och intervjuade massor av lärare och olika utbildningsledare berättar Kristina. Jag hörde hur svårt det var att pedagogiskt utveckla läkarprogrammet och jag ville gärna undersöka det ur ett forskarperspektiv fortsätter hon. 2011 fick Kristina möjligheten att göra det och började som då som forskarstuderande på KI. Resultatet är avhandlingen Educational leadership in health professions education.

 

Syftet med avhandlingen var att utforska utbildningsledares (t.ex. kursansvarigas) uppfattningar och upplevelser av att leda förändring och utveckling av utbildningsfrågor inom vårdutbildningsområdet samt inom interprofessionell utbildning. De öppnande begreppen kopplade till denna avhandling var makt och motstånd. Teoretiska maktperspektiv har applicerats på fenomenet ledarskap inom utbildningsområdet och avhandlingen återfinns inom det kvalitativa forskningsområdet med inriktning på fenomenologi.

Studie I (publicerad) utforskar upplevelserna hos utbildningsledare av att leda förändring och utveckling i ett läkarprogram. Utbildningsledarna upplevde att man saknade auktoritet och status bland sina kollegor. Detta var resultatet av att man hade ett oklart uppdrag, att utbildning innehade låg status på det universitet där man var verksam samt att man saknade traditionella maktmedel. Utbildningsledarna upplevde också att man mötte motstånd när man försökte leda sina kollegor mot förändring och utveckling. Motståndet upplevdes i form av förändringströtthet, organisatoriska hinder samt konservatism i utbildningsfrågor. Utbildningsledarnas möjlighet att försöka få sina kollegor att delta i förändring och utveckling av utbildningen var resultatet av att de hade mycket frihet i sin roll samt att de skapade sig s.k. ställföreträdande legitimiteter som baserades på resultat kopplade till forskning eller kliniskt arbete, istället för till utbildning.

Studie II (publicerad) utforskar utbildningsledares upplevelser av identitetsformation i ett läkarprogram. Utbildningsledarna gav uttryck för en tvetydighet gentemot sin identitet som utbildningsledare. Detta var resultatet både av en oklar roll samt upplevda svårigheter av att leda sina kollegor mot förändring och utveckling i utbildningsfrågor. Utbildningsledarna upplevde sällan återkoppling eller stöd från högre ledarskapsnivåer på universitetet, vilket i sin tur ledde till att de upplevde att deras roll mest var av symbolisk karaktär. Deras professionella identitet bekräftades dock ibland av kollegor i samma roll eller av kollegor som var särskilt intresserade av utbildningsfrågor.

Studie III (manuskript) utforskar utbildningsledare upplevelser av att leda sina kollegor mot förändring och utveckling i utbildningsfrågor i ett sjuksköterskeprogram. Utbildningsledarna upplevde att medel för att leda kollegor mot utveckling och förändring av utbildningsfrågor var att skapa relationer med kollegor samt att använda de tydliga strukturerna för beslutsfattande som fanns inom programmet. Motstånd mot förändring och utveckling av utbildningen uppfattades att härstamma från en avsaknad av auktoritet, organisatoriska strukturer och minnen, samt från ett inneboende motstånd mot ledarskap.

Studie IV (publicerad) utforskar interprofessionell utbildning (IPE) som ett exempel på förändring och utveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningar på ett universitet. En jämförelse mellan definitionen av, den logiska grunden för samt framställningen av IPE hos utbildningsledare och officiella policydokument, visade på hur bakomliggande skillnader i uppfattningar om IPE kan skapa problem i en implementeringsprocess. Framgångsrik implementering av IPE förutsätter ett tydligt ledarskap från högre nivåer på ett universitet.

Läs avhandlingen Educational leadership in health professions education.