Arbetsförmedlingens förnyelseresa

Arbetsförmedlingen har, som många andra offentliga organisationer, kritiserats för att vara ineffektiv och kostnadsslukande. För att komma tillrätta med problemen har Arbetsförmedlingen initierat ett omfattande förnyelsearbete som kommer att pågå fram till 2021. En forskargrupp vid AES följer Arbetsförmedlingens förnyelsearbete.

Forskare: Karin Axelsson, Elin Funck, Nina Hasche, Mikael Holmgren Caicedo, Pontus Hedlin, Linda Höglund, Sarah-Maya Jackson, Maria Mårtensson (projektledare), Steffi Siegert och Desirée Ödén

Styrning i rollen som samhällsutvecklare

Varje myndighet har sina kärnuppgifter, men syftet med verksamheten är ofta att bidra till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Trafikverket har initierat en förstudie och ett treårigt forskningsprojekt som handlar om hur styrningen kan fungera för att många olika aktörer tillsammans kan uppnå politiska mål med krav på kvalitativa effekter.

Forskare: Pontus Hedlin, Fredrik Karlsson, Eva Lindell, Hans Rämö och Eva Wittbom (projektledare)

Forskningsrapporter i AES rapportserie: 
Styrning i rollen som samhällsutvecklare (1518 Kb)
Att fånga det svårmätbara - en förstudie inom Trafikverket (983 Kb)
Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en inledande studie inom Trafikverket (7119 Kb)
Sociala relationer och digitala verktyg – trafikinformation i samverkan (567 Kb)
Språkspel i otakt – en studie av samverkan i Trafikverket (698 Kb)

Granskning och oberoende

Oberoende granskning anses vara en viktig del av ett samhälle som kännetecknas av transparens och effektivitet och en central idé i detta sammanhang är att granskning bara blir trovärdig om den är oberoende från den som granskas och från politiska eller kommersiella intressen. Oberoendeidealet är dock svårt att efterleva i praktiken och på senare år har oberoendets starka status i granskningssammanhang börjat ifrågasättas.

Detta forskningsprojekt syftar till att skapa ny förståelse för vilken betydelse oberoendeidealet kan ha för både granskare och granskningsobjekt, vilka konsekvenser oberoendet får för granskningsprocessen och vad som krävs för att granskande aktörer ska anses vara oberoende.

Forskare: Fredrik Svärdsten och Kristina Tamm Hallström

Styrning och dess konsekvenser för verksamheten

Hur, var och varför uppstår spänningar mellan olika styrmodeller i Försäkringskassan? Vilka konsekvenser får dessa spänningar för såväl styrningens förmåga att bidra till att uppfylla verksamhetens mål och visioner, som konsekvenser för medarbetare?

Forskare: Mikael Holmgren Caceido, Maria Mårtensson och Kristina Tamm Hallström

Forskningsrapporteri AES rapportserie:
Identifiering av parallella styrmodeller och deras olikheter – en studie av styrningens komplexitet (1283 Kb)

Intressentkategoriers dolda styrning: studier av implementeringen av managementstandarder

Transparens, mätbarhet och ansvarstagande är ledord för de allra flesta organisationer idag. Den pågående CSR-trenden och den stora mängd managementstandarder för 'stakeholder engagement' innebär att miljö- och människorättsorganisationers perspektiv inkluderas i styrningen av organisationer.

Forskare: Mikael Holmgren Caicedo, Maria Mårtensson och Kristina Tamm Hallström

Styrning i Stockholms läns landsting - en strategisk angelägenhet

Stockholms Läns Landsting (SLL) genomför nu omfattande förändringar av sitt strategiska arbete och SLL står inför en fas där planerade strategi- och styrförändringar ska införas i landstingets verksamhet. Målet med det här forskningsprojektet är att utveckla kunskap om SLLs strategi och styrningsarbete genom att identifiera och förstå de utmaningar som uppstår vid översättningen av strategier från en övergripande strategisk ledningsnivå till en operativ nivå. Detta kommer att ske genom att vi inom projektet fördjupar kunskapen om både det strategiska arbetet och processerna för verksamhetsstyrning. Projektet syftar till att bidra med teoretisk kunskap om strategiarbete i offentlig sektor, samt att utgöra ett centralt bidrag i det pågående strategi- och styrningsarbetet inom SLL.  

Forskare: Linda Höglund, Maria Mårtensson (projektledare), Angelina Sundström, Fredrik Svärdsten och Kerstin Thomson

Pågående avhandlingsarbeten 

Controlling management control: Studies about the production of management controls. 
I Kim Erikssons avhandlingsarbete är komplexiteten i verksamhetsstyrningen ett huvudtema, dels som ett ingångsvärde i att styra och organisera verksamhetsstyrning, dels som en effekt av tillämpningen av olika styrformer. 

Developing Performance Measurements and Defining Performance in the Public Sector. 
Desirée Ödén studerar hur styrprocesser och mätetal uppfattas av medarbetarna, och hur det på olika sätt kan påverka deras arbete. Analysen kommer att visa hur medarbetarnas prestationsmätningsprocesser kan se ut i förhållande till den mer traditionella styrningen, där indikatorer vanligen utarbetas på lednings- eller chefsnivå.