Almqvist, Roland & Niklas Wällstedt (2018) Accountingisation and the multiplying of value: 25 years of valuation practices in a Swedish municipality. Paper presented at the IRSPM conference in Edinburgh, 11-13 April. 

Brorström, Sara, Daniela Argento, Giuseppe Grossi, Anna Tomasson, Roland Almqvist (2018) Translating sustainable and smart city strategies into performance measurement systems. Public Money and Management, April, 2018.

Almqvist, Roland, Pierre Donatella, Viveka Nilsson, Ulf Ramberg, Johan Wänström (2017) Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet – sammanfattning och slutord från det andra Nationella kommunforskningsprogrammet. Rapport 41 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie.

Wällstedt, Niklas & Roland Almqvist (2017), Financial Resilience: The Swedish Case, in Ileana Steccolini , Martin Jones , Iris Saliterer (ed.) Governmental Financial Resilience (Public Policy and Governance, Volume 27) Emerald Publishing Limited, pp.187 – 205.

Wällstedt, Niklas & Roland Almqvist (2017) Budgeting and the construction of entities – struggles to negotiate change in Swedish municipalities, Public Management Review, vol. 19, no. 7, pp. 1022-1045.

Johanson, Ulf & Roland Almqvist (2016) Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning. Rapport 34 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie.

Wällstedt, Niklas (2015) Managing Multiplicity: On control, care and the individual, Doctoral Thesis in Business Administration at Stockholm University.

Almqvist, Roland, New Public Governance – framtidens modell? Kommunal Ekonomi, no. 4, 2015.

Wällstedt, Niklas & Roland Almqvist (2015) From ‘either or’ to ‘both and’: Organisational management in the aftermath of NPM. Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 19, no. 2, pp. 7-25.

Wällstedt, Niklas, Giuseppe Grossi, Roland Almqvist, (2014) Organizational solutions for financial sustainability – a comparative case study from the Swedish municipalities. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, vol. 26, no. 1, pp. 181-218.

Almqvist, Roland, Bino Catasús, Niklas Wällstedt, Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer, Organisation och Samhälle, no. 2, 2014.

Almqvist, Roland, Bino Catasús, Niklas Wällstedt, Debatten om NPM behöver nyanseras. Kommunal Ekonomi, no. 1, 2014.

Almqvist, Roland, Giuseppe Grossi, Jan van Helden, Christoph Reichard (2013) Public sector governance and accountability. Critical Perspectives on Accounting, vol. 24, issues 7-8, pp. 479-487.

Almqvist, Roland, Bino Catasús, Niklas Wällstedt, New Public Management har skapat rädda organisatioer.  DN Debatt, 27 november, 2013.

Almqvist, Roland & Niklas Wällstedt, Modern verksamhetsstyrning är mångrationell. Kommunal Ekonomi, no 4, 2013.

Almqvist, Roland & Niklas Wällstedt, (2013) Att styra sig igenom besvärliga situationer – kommunal styrning som tradition, transaktion och relation. Rapport 23 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie.

Anjou, Leif (2013) Strategier för kommunpolitisk styrning: Framgångsrik styrning av välfärdsproduktion i primärkommuner och landsting, PwC och IKE, Stockholms universitet.

Almqvist, Roland & Niklas Wällstedt (2013) Managing public sector organizations: Strategic choices within changing paradigms. In L. Strannegård and A. Styhre (eds) “Management – An advanced introduction”, Studentlitteratur.

Almqvist, Roland, Bino Catasús, Matti Skoog (2011) Towards the next generation of public management – a study of management control and communication in the Swedish Armed Forces. International Journal of Public Sector Management, vol. 24, no. 2, pp. 122-145.

Brorström, Björn, Viveka Nilsson, Roland Almqvist, Leif Jonsson, Ulf Ramberg, (2010) En referensram för studier av kommuner i förändring. Rapport 2 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie.

Almqvist, Roland, Björn Brorström, Leif Jonsson, Stig Montin, Ulf Ramberg, (2010) Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer. Rapport 1 i det nationella kommunforsknings-programmets rapportserie.

Jonsson, Ernst (2010), Inkomstutjämningen mellan kommuner - bidrar den till att fiskal rättvisa uppnås?

Anjou, Leif (2010), Kommunpolitikens handlingskraft. Det kommunpolitiska systemets ledning av kommunens utveckling och verksamhet, styrningens inriktning, styrningsintensitet och genomslagskraft.

Jonsson, Ernst (2009), Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - en granskning av framlagda förslag till förändringar i inkomstutjämningen.

Jonsson, Ernst, Almqvist, Roland, Högberg, Olle (2009), Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad - en studie av genomförande och effekter.

Almqvist, Roland & Olle Högberg (2008) Ten years of CCT: what are the experiences? The Finnish journal of Local Government Studies, vol. 36, no. 2, pp. 181-199.

Almqvist, Roland & Olle Högberg, 15 år med konkurrensutsättning – vad säger erfarenheterna? Ekonomistyrning, uppdatering 1, Bonnier Business Publishing AB, februari 2008.